ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εργαστηριακά Όργανα για ανάλυση της σύνθεσης των καυσίμων, από την Addtech Petroleum Corporation Ltd.

- Optireader - Ellipsometer Jftot Heater Tube Scanner/Rater

- Alcor IHT - Ευφυής Θερμαντικός Σωλήνας 

- Alcor JFTOT IV - Όργανο Ελέγχου Θερμικής Οξείδωσης Καυσίμων Αεριοθουμένων (Τζετ)

- Alcor MCRT160 - Όργανο Ελέγχου Μικρο-Υπολειμμάτων Άνθρακα

- Alcor VTR-100 - Οπτικός Βαθμονομητής Θερμαντικού Σωλήνα

- Αναλυτικό Όργανο D3606 - Βενζόλιο 

- Αναλυτικά Όργανα D5580-D4815 - Αρωματικοί και Οξυγονωμένοι Υδρογονάνθρακες 

- Αναλυτικό Όργανο DHA

- Αναλυτικό Όργανο FTO D6296 - Ταχεία Συνολική Ανάλυση Ολεφινών 

- Αναλυτικό Όργανο PIONA Prefac

- Αναλυτικό Όργανο Επαναδόμησης (Reformulyzer) M4

- CVI VISCOlab 3000 Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο - Ιξωδόμετρο Ελεγχόμενο μέσω Θερμοκρασίας για εργαστηριακές μετρήσεις ​του ιξώδους των πετρελαιοειδών

- CVI VISCOlab 4000 Ιξωδόμετρο Μικρού Δείγματος - Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο για ακριβείς, αξιόπιστες, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ιξώδους

- CVI VISCOlab PVT Ιξωδόμετρο Υψηλής Πίεσης - Ιξωδόμετρο για μετρήσεις υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία

- CVI Αισθητήρες Ιξωδομέτρων 440-443 - Ανάλυση Ιξώδους υπό Υψηλή Πίεση για Ανάλυση PVT, Ανάλυση Δειγμάτων Πυρήνων και Ανάλυση R&D

- Herzog HGT 915 - Όργανο Ελέγχου Κολλοειδών Υπολειμμάτων

- Herzog HGT 917 - Όργανο Ελέγχου Κολλοειδών Υπολειμμάτων

- PetroSpec DT 100 - Όργανο Ελέγχου Χρωστικών

- PetroSpec GS PPA

- PetroSpec QuickSpec - Όργανο Ανάλυσης Περιεχομένου σε Αιθανόλη και Νερό για την Ποιοτική Ανάλυση της Αιθανόλης-Καυσίμου και της Βενζίνης